gtag('event', 'click to call', { 'event_category': 'calls', 'event_label': 'phone', 'value': });
top of page
Sustainable Energy

תוכניות חשמל והקמה למערכת סולארית

תכנון מערכת סולארית הינה השלב המשמעותי ביותר לפני הקמת המערכת הפוטוולטאית.

חברת אנרגטיקו מהנדסים מעסיקה צוות של 14 מהנדסי חשמל המתמחים בתכנון מערכות סולאריות המעניקים שירות לכ–100 חברות סולאריות ויזמים פרטים בישראל.

ההון האנושי והמקצועי והשירות המהיר ממתג את החברה ומציב אותה כמובילה והגדולה ביותר בישראל.

התכנון מבוצע לאור נסיון של מהנדסי החברה ומנהליה גם מהמשרד וגם מהשטח ומביא בחשבון את מכלול השיקולים גם מהצד היזמי וגם מצד ההקמה על מנת להקים מערכת סולארית המפיקה את המירב ופשוטה להתקנה ככל שניתן.

שירותי התכנון למערכת סולארית כוללים את השלבים הבאים:

• תוכניות חשמל סולארי חד קווית ותוכנית הארקות להגשה לחברת החשמל חתומה על ידי מהנדס חשמל

• מידול הגג/ מאגרי מים סולארים במים ובדופן המאגר / שדות סולארים קרקעים באמצעות תוכנות יעודיות והצבת המפרעים הקיימים באתר

• תוכנית הצבת פאנלים סולארים ומידולם על הגג/ מאגרי מים - במים ובדופן המאגר / שדות סולארים קרקעים בהתחשב במודל הצל של המערכת הסולארית ובאלמנטים כל הגג

• הפקת דוח פיויסיסט (PVSYST) ללקוח למיקסום תפוקות האתר הסולארי

• אישור פריסת פאנלים אל מול המזמין

• הכנת תוכנית למפעל הקונסטרוקציה למערכת סולארית בדגש על זווית לאופק וזווית לגג

• תכנית חד קווית אחודה AC ו-DC והארקות למערכת סולארית - מהפאנלים הסולארים ועד נק' חיבור לביצוע

• תכנון קווי ה- DC מהפאנלים ועד הממירים – כולל תכנון לוחות DC להעברה ליצרן לוחות

• תכנון קווי AC מהממירים, ושירותי עזר, עד ללוח איסוף ממירים כולל תכנון לוח AC להעברה ליצרן לוחות

• תכנון קוו הולכה מאיסוף ממירים ועד לנק' החיבור

• תכנון נק' החיבור לרבות פיקודים נדרשים (הפסקת חירום, הפסקה מגילוי אש), פיקוד גנרטור – תכנון ההכנה הנדרשת לניתוק מפסק

• תכנון תשתיות, חפירות באתר, חתכי חפירות, הנחת הכבילה ותעלות נדרשות

• תכנון מערכת תקשורת ובקרה

• תכנון חיווט פאנלים (סטרינגים) והמלצה למיקומי לוחות DC

• תכנון עמדת הממירים הסולארים ולוח איסוף הממירים

• תכנון לוחות חשמל נלווים ולוחות עזר

• תכנון מפורט של תחנות השנאה וחדרי חשמל

• חתימה על תוכניות חשמל (חתימה כמתכנן)

תוכניות לדוגמה

תוכניות
bottom of page